TOOTMINE

Eestis arendatav „NOOM“ Tootmistarkvara aitab teil edukalt realiseerida ettevõtte kogu tootmistsüklit. Programmis on alates müügipakkumise koostamisest, tootmisprotsessist kuni valmistoote tarneni, raamatupidamise ja palgani- kõik terviklikult ühes tarkvaras. Kasutajad saavad reaalajas ülevaate töös olevatest tellimustest, tähtaegadest, materjalidest, kuludest ja ressurssidest, mille alusel analüüsida ettevõtte efektiivsust ning suurendada kasumlikkust.

TÖÖSTUS 4.0
(INDUSTRY 4.0)

Investeeri tulevikku ja tõsta oma konkurentsivõimet!

„NOOM“ tootmistarkvara kasutajal on täielik ülevaade protsessidest ja seisunditest reaalajas läbi erinevate tehnoloogiliste tagasiside süsteemide nii automatiseeritud masinliidese kui kasutaja tasandil. Seega on võimalik tootmisprotsesse prioriteedi või ressursi muutusel kiirelt ümber planeerida või reaalajas saadud tagasisidet analüüsides oluliselt efektiivsemaks tulevikus muuta. NOOM tootmismoodul võimaldab lisada kogu protsessi monitooringuks vajalike mõõteseadmete kõrval ka alusandmeid ehk isikuid, keda on võimalik siduda tööpositsioonidega, masinate töönorme, tootmisliine, mille külge siduda omakorda tööoperatsioone ning liini alla integreerida masinaid. Kõik tellimused, mida saab täitma asuda liiguvad klienditellimustest automaatselt tootmisvaatesse, kus on võimalik protsesse planeerida, jälgida tellimuse valmimise kulgu ning võtta välja teavet tööprotsesside seiramiseks. Tootmise efektiivsemaks muutmiseks ning kitsaskohtade väljaselgitamiseks on võimalik jälgida tellimuse täitmiseks kulunud tööaega, kulusid, materjalide kadusid, töötajate tööaja efektiivsust. Seega on ettevõtte kogu tootmistsükkel kaasaegse tarkvara kaasabil tootmisjuhi monitooringu all.

 • Seadmete monitoorimine
 • Automatiseeritud protsessid
 • Seadmeefektiivsuse sidumine tootmisdokumentidega
 • Lihtne integratsioon
 • Reaalajas tagasiside
 • Seadmete hooldus

LAOHALDUS

Kasutaja saab „NOOM“-i sisestada kõik temal kasutusel olevad erinevad materjali, pooltoodangu ja valmistoodangu laod. Ladude arv ei ole piiratud! „NOOM“-is on võimalik materjali hallata paralleelselt ka hankijate koodisüsteemi alusel. Kõik tellimustega seotud toimingud mõjutavad automaatselt ladudes materjali vaba laojääki. Tootmistellimuse loomisega broneeritakse tootmiseks vajalikud materjalid  laost ja koostatakse puuduvale kaubale automaatselt hankijapõhised ostuvajadused mida haldab edasi ostujuht. Valmistoodangu väljastamisel ja müügiarve koostamisel arvestatakse väljastatud tooted valmistoodangu laost automaatselt maha ja vabastatakse broneeringud materjali ladudes. Seega „NOOM“ tarkvara kasutajal on pidev ülevaade laovarude planeerimisest, laoseisudest ning laoga seotud toimingutest reaalajas. Kasutaja saab valida endale sobiva väljund- või sisendmaterjali partiilahenduse. Programmis on väga mahukas aruannete koostamise võimalus üle mistahes protsessi ja perioodide võrdlus. Laoseisude kontrollide tegemiseks on olemas inventuurilahendus ja laoriiuliite haldus. Kui ettevõttel on kasutusel ka veebi või mõned muud rakendused, siis on „NOOM“-i võimalik läbi API liidestuste ka nendega siduda.

 • Ladude arv ei ole piiratud
 • Materjali ost hankijate koodisüsteemil
 • Partiiarvestus
 • Detailne aruandlus ja analüüs
 • Laoriiulite haldus, inventuur
 • Laovarude planeerimine
 • Automaatne ostuvajadus
 • EDI, API liidesed

MÜÜK JA
KLIENDIHALDUS

Pakkumisest kuni valmistoote tarneni- kõik terviklikult ühes tarkvaras.Kasutajal on võimalik koostada kliendile pakkumised, sisestada võimalikud tooted, kogused, hinnad ning pakkumine mugavalt kliendile edastada programmist otse e-kirja vahendusel. Pakkumise koostaja saab vajadusel teavituse kliendi krediidi staatusest. Pakkumise tegija sisestab juba pakkumise koostamise etapis „NOOM“-i kogu info, mis tootmisel tellimuse täitmiseks tarvis on ning näeb samal ajal ka materjali ja valmistoodangu vaba laojääki erinevate ladude lõikes. Pakkumise kinnitamisel on võimalik kasutada seisundeid ja pakkumisest luua otse seotult tootmistellimus. Sisestatud alusandmete põhjal saab programm välja arvutada pakkumise koostamise hetkel eeldusliku valmistoote tarnetähtaja, seega on „NOOM“-iga mugav planeerida tarnekiiruse, laovarude ning tootmisvõimekuse alusel müüki. „NOOM“-i saab kokku koondada oma kliendibaasi ning seda mugavalt hallata. Klienditeavituste saatmiseks on olemas võimekus massmeile saata ning ka SMSida. Kõik kliendiga seotud kontaktid, lepingud, pakkumised, tellimused, arved on „NOOM“-is olemas. Pakkumiste ja klientide andmete kohta on võimalik koostada läbi müügiaruannete kliendianalüüse.

 • Pakkumised, tellimused, arved
 • Tehingute planeerimine
 • Lepingute haldus
 • Projektide ja kontaktide haldus
 • ABC kliendianalüüs ja aruandlus
 • Masskirjad, SMS teavitused

OMAHINNA
ARVESTUS

NOOM tootmismoodul suudab arvestada toote omahinna sisse algmaterjali hinnad ning materjalikaod, algmaterjali ja/või valmistoote transpordikulud, tootmisele kulud sh tööaja ja palga kulu. Samas on võimalik retseptide koostamisel juba teada saada toodangu omahind. Lao sulgemise järgselt arvutatakse valmistoote puhul tootmismooduli poolt välja ka reaalne tellimuse põhine omahind.

 • Arvutuslik omahind
 • Finantsiline omahind
 • Oletuslik omahind
 • Materjalide omahind
 • Avatud lao omahind
 • Suletud lao omahind

TOOTE RETSEPT EHK KOOSTE

Tootmismooduli funktsioneerimiseks ja lao liikumiste täpseks planeerimiseks tuleb enne tootmise alustamist lisada NOOMI tootmise retseptid ja muud olulised parameetrid. Retseptidesse on võimalik lisada toodangu tarbeks materjalikulud koos materjali kao protsendiga, vajaminevate masinate ning töötajate ressursiga. Retseptide vaatesse arvutab NOOM automaatselt toodanguühikute hinnad vastavalt sisestatud andmetele. Retsepti alusel tootmisel on juba klienditellimuse kinnitamise järgselt teada, kui kaua võtab tellimuse täitmine aega ning kas kõik vajalikud materjalid tootmiseks on laos olemas. Ühikute teisendamine. Retseptid on kahesuunalised, mis tähendab, et on võimalik nii retsepti alusel algmaterjalidest toodet koostada kui ka algmaterjali jaotada väiksemateks toodeteks.

 • Mitmetasandiline BOM
 • Lihtne, loogiline sisestus, ülesehitus
 • Ühikute teisendamine
 • Kahesuunaline
 • Võimalus vahetada materjale müügi hetkel
 • Materjalide neto, bruto
 • Ressursi kirjeldus
 • Seadistusajad
 • Liinid

TOOTMIS-
PLANEERIMINE

Lühiajaline planeerimine, päevade, nädalate ja kuude lõikes. NOOM suudab klienditellimuse koostamise hetkel kasutajale tellimuse valmimise tähtaega kuvada. Kasutaja poolt sisestatud parameetrite alusel on võimalik välja arvutada vajalikud materjalikulud, seadmete ja töötajate kulud. Pikaajaline analüüs: Eelmise perioodi tulemuste alusel järelduste tegemine. NOOM võimaldab analüüsiks vajalike päringute välja võtmist ühest süsteemist. Pärida saab näiteks pakkumiste, klienditellimuste ja tootmistellimuste teavet, tööaja kulusid, materjali- ja ressursikulusid ning materjalide kadusid. Analüüsi käigus saab vajalike andmete alusel endale vajalikke seoseid luua.

 • Paindlikkus
 • Tootmise jälgimine
 • Lihtne planeerida
 • Seadmete hõivatus
 • Normi tabelid
 • Seadmete maksimaalne kasutus
 • Tootmisliin
 • Efektiivsus
 • Varude optimeerimine
 • Ressursside maksimaalne tootmisvõimsus
 • Oletuslik valmimistähtaeg
 • Min/Max kogused
 • Logistika ja tootmise sujuvus
 • Töötajate tootlikkus

SEOTUD
DOKUMENDID

Kõik tootmismoodulisse sisestatud dokumendid on omavahel seotud. See tähendab, et ükskõik millises dokumendi etapis – pakkumine, klienditellimus, ostuvajadus, tootmistellimus, tootmisakt, saateleht-arve – saab paari liigutusega mugavalt liikuda selle dokumendiga seotud teiste dokumentide peale. Seotud dokumentide seisundid muutuvad vastavat teiste dokumentide seisunditele, seega saab näiteks tootmisosakond pidevat infot toormaterjali tarnete kohta ning müügiosakond teavet selle kohta kuna nende tellimused valmida võiksid.

 • Jälitatavus, materjalidest valmistooteni
 • Reaalajas dokumentide seisundid, staatused
 • Tellimuspõhine materjali vajadus
 • Tellimuse, projekti kokkuvõte
 • Kulude prognoos
 • Partiid materjalidele, valmistootele
 • Kvaliteet
 • Koonddokumendid
 • Aruandlus
 • Reklamatsioonid
 • Ettevõtte tulemuslikkuse juhtimine
 • Ühendatud planeerimine
 • Turvalisus