• Eesti
  • English

Garantiitingimused

Käesolevad tingimused reguleerivad Astro Baltics OÜ (edaspidi: AB) poolt Seadmete või Tarkvara ostjale või Teenustöö tellijale (edaspidi: Klient) Seadmete, Tarkvara või Teenustöö kvaliteedi osas antavat garantiid.

1. Seadmete üldised garantiitingimused

1.1. Seadmed millele AB annab 3 (kolme) aastase garantii:
1.1.1 Monitorid v.a. puutetundlikud paneelid
1.1.2 Spetsiaalarvutid
1.1.3 Serverarvutid
1.1.4 AIO protsessori ja monitoriga seadmed v.a. puutetundlikud paneelid

1.2 Seadmed, millele AB annab 1 (ühe) aastase garantii:
1.2.1 Korpused
1.2.2 Elektriseadmed
1.2.3 Lukustusseadmed v.a. võtmed
1.2.4 Kontrollerid
1.2.5 Side- ja kommunikatsiooniseadmed
1.2.6 Sedelilugejad ja nende kassetid
1.2.7 Monitoride puutetundlikud paneelid
1.2.8 LCD ekraanid (N. 2×40 tähemärki)
1.2.9 Kaardilugejad ja PIN-PAD-d
1.2.10 POS arvutid
1.2.11 Tšekiprinterid
1.2.12 Võrguseadmed
1.2.13 Varundusseadmed
1.2.14 Toitepinge allikad (UPS-d) v.a. akud
1.2.15 Heliseadmed
1.2.16 Kütte- ja jahutusseadmed
1.2.18 Valveseadmed
1.2.19 Tokheim tankurid (Q210, Q310)

1.3 Seadmed, millele AB annab 6 (kuue) kuulise garantii:
1.3.1 Toitepinge allikate akud

1.4 Seadmed, millele AB garantiid ei anna:
1.4.1 Võtmed
1.4.2 Kaitseklaasid ja nende mehhanismid
1.4.3 Puhastuskomplekti seadmed
1.4.4 Korpuse kleebised

1.5. Garantii ei laiene:
1.5.1. Kaablitele, diskettidele, CD plaatidele, pakendile, dokumentatsioonile ja paigaldusmeediatele;
1.5.2. Seadmele või selle osadele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud;
1.5.3. Seadmele, mida pole AB hooldusnõuete kohaselt hooldatud.

1.6. Garantiitähtaeg algab Seadme Kliendile üleandmisest.

1.7. AB garanteerib Seadme vastavuse müügilepingu tingimustele garantiitähtaja jooksul.

1.8. Garantiijuhtumiks loetakse Seadmel garantiitähtaja jooksul sellise puuduse ilmnemine, mis toob kaasa Seadme lepingutingimustele mittevastavuse. Garantiijuhtumiks ei loeta selliseid puuduseid või häireid Seadme töös, mis on põhjustatud:
a) Seadme tavalisest kulumisest või amortisatsioonist;
b) Seadme juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;
c) Seadme tehniliste omaduste muutmisest ilma AB eelneva kirjaliku loata;
d) Seadme kasutamisest selleks mitte ettenähtud tingimustes;
e) Seadme kokkupuutumisest tööks mitte ettenähtud keskkondadega;
f) Keskkonnatingimustest (nt äikesest) või loodusnähtusest;
g) Seadmele Kliendi poolt või tema volitusel installeeritud tarkvarast.

1.9. Garantiitähtaja jooksul Seadmel esinevad ning garantiiga hõlmatud puudused parandab AB omal kulul. Kui Seadme parandamine ebaõnnestub, on võimatu või ebamõistlik, on AB-l õigus Seade asendada. Garantiitähtajal asendatud Seadmele antakse algse garantiiga sama kestusega uus garantii.

1.10. AB teostab Seadmete garantiiremonti ainult AB asukohas. Kui Ostja soovib garantiiremondi teostamist Ostja asukohas, hüvitab Ostja kõik selleks tulenevad lisakulud vastavalt AB hinnakirjale.

1.11. Asendusseadmed ning Seadmetele tarkvara taasinstalleerimine ei kuulu garantiitingimuste hulka, seda teostab AB vastavalt hinnakirjale.

2. Tarkvara üldised garantiitingimused

2.1. Garantiitähtaja pikkus on 1 (üks) aasta, alates Tarkvara Kliendile üleandmisest.

2.2. Garantii ei laiene Tarkvara andmekandjale, pakendile ega dokumentatsioonile (sh litsentsidokumentidele).

2.3. AB garanteerib Tarkvara vigadeta töö garantiitähtaja jooksul.

2.4. Tarkvara veaks loetakse üksnes juhtumit, kus Tarkvara või selle osa ei toimi viisil, nagu AB ja Klient on eelnevalt kirjalikult kokku leppinud. Tarkvara veaks ei loeta selliseid häireid Tarkvara töös, mis on põhjustatud:
2.4.1. Tarkvara litsentsitingimustega vastuolus olevast kasutamisest või muul viisil Kliendile Tarkvara litsentsitingimustest tulenevate kohustuste rikkumisest;
2.4.2. arvutile või seadmele, millel Tarkvara kasutatakse, Kliendi poolt või tema volitusel installeeritud muust tarkvarast.

2.5. Garantiitähtaja jooksul Tarkvaras ilmnevad ning garantiiga hõlmatud vead parandab AB omal kulul.

2.6. AB-l on käesolevast garantiist tulenevad kohustused üksnes juhul, kui Kliendil on nii garantiijuhtumi esinemise kui ka garantiist tulenevate õiguste teostamise ajal kehtiv litsents Tarkvara kasutamiseks.

2.7. Garantiijuhtumi soovituslikuks eelduseks on võimalus viga reprodutseerida.

3. Teenustööde üldised garantiitingimused

3.1 Garantiitähtaja pikkus on 1 (üks) aasta, alates Teenustöö Kliendile üleandmisest.

3.2 Garantii ei laiene Teenustöö teostamisel kasutatud materjalidele, välja arvatud juhul, kui tegemist on Seadmega, millele laieneb AB poolt antav Seadme garantii.

3.3 AB garanteerib Teenustöö kvaliteedi garantiitähtaja jooksul.

3.4 Teenustöö puuduseks loetakse üksnes juhtumit, kus Teenustöö või selle osa ei vasta kvaliteedile, mis on sarnase valdkonna teenusepakkuja poolt tavaliselt mõistlikult oodatav. Teenustöö puuduseks ei loeta mis tahes puuduseid, mis võivad Teenustöö esemeks olnud objektil esineda, ent mis ei seondu konkreetse Teenustöö teostamise kvaliteediga, samuti puuduseid, mis on tingitud Kliendist tulenevatest asjaoludest.

3.5 Kõik garantiitähtaja jooksul Teenustöö kvaliteedis ilmnenud ning garantiiga hõlmatud puudused parandab AB omal kulul.

4. Garantii teostamise kord

4.1. Garantiist tulenevate õiguste teostamiseks esitab Klient AB-le kirjaliku avalduse, lisades sellele Seadme või Tarkvara ostudokumendi või Teenustöö osutamist tõendava dokumendi originaali. Kui Kliendi poolt esitatud andmed ei vasta tegelikkusele, ei ole AB-l kohustust garantiiteenust pakkuda.

4.2. Pretensioon tuleb esitada mõistliku aja, ent mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul pärast seda, kui Klient sai Seadme, Teenustöö või Tarkvara puudusest teada või pidi sellest teada saama.

5. Muud tingimused

5.1. Garantii ei välista ega piira Kliendi õigust kasutada muid seadusest või lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid.

5.2. Käesolevad garantiitingimused kehtivad alates 01.06.2016 väljastatud Seadmetele, Tarkvarale ja Teenustöödele.