Litsentsitingimused

TARKVARA NOOM/Cloudics LIHTLITSENTSI TINGIMUSED 2020

Litsentsi väljastaja: Astro Baltics OÜ, registrikoodiga 10386779, aadressiga Raatuse 20 TARTU 51009, Eesti (edaspidi: AB).

Kui füüsiline isik, äriühing, organisatsioon või asutus (edaspidi: Klient) laeb alla, installeerib, kopeerib, käivitab, avab või muul viisil kasutab AB majandustarkvara NOOM/Cloudics (edaspidi: Tarkvara), siis kohustub Klient järgima järgmisi Tarkvara lihtlitsentsi tingimusi (edaspidi: Tingimused):

1. Lihtlitsentsi andmine

1.1. AB annab Kliendile isikliku, all-litsentseerimatu lihtlitsentsi Tarkvara otstarbekohasel (funktsionaalsel) viisil kasutamiseks Eesti territooriumil käesolevates Tingimustes sätestatud tingimustel ja ulatuses (edaspidi: Litsents), Klient aga kohustub maksma selle eest tasu (edaspidi: Litsentsitasu).

1.2. Litsentsi objektiks oleva Tarkvara spetsifikatsioon ning Litsentsi täpsed tingimused (sh arvutite või seadmete arv, asukoht, litsentsi kehtivusperiood, maksetingimused jne.) on kirjeldatud AB poolt Kliendile esitatud Litsentsitasu arvel (edaspidi: Arve).

1.3. Litsents kehtib ning Kliendile Litsentsist tulenevad õigused Tarkvara kasutamiseks tekivad alates hetkest, mil Klient on Arve täielikult tasunud. Ilma Litsentsi eest täielikult tasumata pole Kliendil õigust Tarkvara kasutada, välja arvatud juhul, kui AB-ga on kirjalikult kokku lepitud teisiti.

1.4. Litsents kehtib ainult Arvel märgitud perioodi jooksul. Kui Arvel ei ole märgitud teisiti, kehtib Kliendile antav Litsents ühe kalendrikuu alates arve väljastamisest.

1.5. Litsents antakse AB poolt Arve väljastamise ajal kehtivale Tarkvara versioonile. Tarkvara litsentseeritakse standardtarkvara põhimõttel ning Tarkvara erilahenduste vastavuse tagamine Kliendi soovidele on Kliendi kohustus.

2. Litsentsi ulatus

2.1 Kliendil ei ole lubatud:

2.1.1. Tarkvara mis tahes viisil levitada (sh kinkimise, müügi, rentimise, laenutamise vms teel) või üldsusele suunata (sh kolmandatele isikutele edastamise või kättesaadavaks tegemise teel), välja arvatud juhul, kui vastav õigus tuleneb seadusest või kui selleks on AB eelnev kirjalik nõusolek;

2.1.2. Tarkvara reprodutseerida, tõlkida, kohandada või muul viisil ümber töötada ega saadud tulemusi reprodutseerida, välja arvatud (i) ulatuses, milles see on määratud AB poolt etteantud juhendmaterjalides; või (ii) muudel juhtudel AB eelneval kirjalikul loal;

2.1.3. Tarkvara pöördprojekteerida (dekompileerida), pöördassembleerida ega ükskõik millisel muul viisil üritada taastada selle lähteteksti, välja arvatud seadusega otseselt lubatud juhul ja tingimustel;

2.1.4. muuta ega lahti murda Tarkvara litsentsivõtit ning muid Tarkvara koosseisus olevaid krüpteeringuga kaitstud algoritme;

2.1.5. anda Tarkvara suhtes all-litsentse ega anda käesolevast litsentsilepingust tulenev Tarkvara kasutusõigus üle kolmanda(te)le isiku(te)le.

3. Intellektuaalse omandi õiguste kuuluvus

3.1. Kõik varalised õigused Tarkvara suhtes kuuluvad ja jäävad AB-le. Käesoleva Litsentsiga saab Klient üksnes loa Tarkvara tavapärasel viisil kasutamiseks.

3.2. Kliendile võidakse anda luba ja juurdepääs Tarkvaras muudatuste tegemiseks, kuid see ei tähenda mitte mingil moel ega ulatuses intellektuaalse omandi õiguste üleandmist Kliendile. Kõikide Kliendi poolt Tarkvaras tehtud muudatuste ja lisade suhtes tekkivad varalised autoriõigused kuuluvad AB-le.

4. Kliendi kohustused ja vastutus seoses Tarkvara kasutamisega

4.1. Klient kohustub tagama, et Tarkvara ei kasutata viisil, mis on vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.

4.2. Kliendil on kohustus teha Tarkvarast varukoopiaid (nn arhiivikoopia), kuid varukoopiaid on õigus kasutada ainult juhul, kui see on vajalik Tarkvara kasutamiseks või kadunud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud Tarkvara taastamiseks. Klient on kohustatud looma tingimused, mis välistavad varukoopiate kasutamise muudel eesmärkidel.

4.3. Kliendil on kohustus tagada tingimused, mis välistavad Tarkvara kasutamise lubatust suuremal arvul arvutitel või seadmetel ning mis ennetavalt hoiavad ära Kliendi töötajate ja kolmandate isikute poolt AB intellektuaalse omandi võimalikud rikkumised.

4.4. Kliendil on kohustus kõik Tarkvara muudatused, kohandused ja/või vigade parandused, mis on vajalikud Tarkvara eesmärgipäraseks ja käesolevate Tingimustega lubatud kasutamiseks, tellima ainult AB-lt või tema poolt volitatud isikult, tellimuse hetkel kehtivate tingimuste alusel AB-lt või tema poolt volitatud isikult, tellimuse hetkel kehtivate tingimuste alusel.

4.5. Kui Klient rikub jaotistes 2 või 4 sisalduvaid piiranguid või kohustusi, on AB-l õigus nõuda leppetrahvi kuni litsentsitasu kümnekordses määras. Eelnev ei piira AB õigust kasutada õiguskaitsevahendeid, sh nõuda leppetrahvi ületavas määras kahju hüvitamist.

5. Vead tarkvara töös

5.1. Klient on kohustatud AB-le viivitamatult teatama igast Tarkvara töös ilmnenud rikkest, kahjustusest ja muust ebaharilikust asjaolust ning võtma tarvitusele abinõud sellest tulenevate võimalike kahjude vältimiseks ja vähendamiseks.

5.2. AB kohustub kõrvaldama Tarkvaras ilmnenud vead vastavalt AB arendusplaanidele ja garantiitingimustele. Kuni vea kõrvaldamiseni nõustatakse Klienti, kuidas veast hoiduda.

5.3. AB ei kanna vastutust mistahes otsese või kaudse kahju eest, mis on põhjustatud Tarkvara kasutamisest. AB hüvituskohustus piirdub vaid Tarkvaras ilmnenud vea parandamisega. AB ei vastuta vigade eest, mis on tingitud Kliendi arvutite, seadmete või arvutivõrgu puudulikust või ebakorrektsest töötamisest, administreerimisest või hooldamisest.

6. Konfidentsiaalsus

6.1. Klient ja AB hoiavad konfidentsiaalsena käesolevate Tingimuste täitmise raames neile teatavaks saanud informatsiooni teise poole äritegevuse ja muude selliste asjaolude kohta, mille saladuses hoidmiseks on teisel poolel mõistlikult ettenähtav huvi, välja arvatud üldiselt teadaolev või avalikult kättesaadav informatsioon.

6.2.Klient ja AB ei avalda konfidentsiaalset informatsiooni ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevatel juhtudel.

6.3. Klient on teadlik, et AB tegeleb Tarkvara arendamisega, mistõttu käesolevate Tingimustega kaasnevate kohustuste täitmisel saadud Tarkvara arendusideed on vabad ega kuulu konfidentsiaalse informatsiooni alla.

7. Litsentsi lõpetamine

7.1 AB-l on õigus Litsents ühepoolselt erakorraliselt lõpetada, kui:
a) Klient jätab Litsentsitasu tähtajaks maksmata ning viivitus on kestnud kauem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;
b) Kliendi suhtes algatatakse pankroti- või likvideerimismenetlus;
c) Klient rikub jaotistes 2 või 4 sätestatud mis tahes kohustust.

7.2 Litsentsi erakorralise lõpetamise kohta edastab AB Kliendile kirjaliku teate. Litsents lõpeb sellisel juhul pärast 20 (kahekümne) kalendripäeva möödumist kirjaliku teate edastamisest.

7.3 Litsentsi lõppemine ei vabasta pooli selliste käesolevate Tingimuste sätete ja nendest tulenevate kohustuste täitmisest, mis oma iseloomu arvestades on mõeldud edasi kestma ka pärast Litsentsi lõppemist, sealhulgas konfidentsiaalsuskohustus ning vaidluste lahendamise kord. Litsentsi ühepoolse lõpetamise korral ei tagasta AB Kliendile Tarkvara kasutamisega seonduvalt juba tasutud summasid.

8. Vaidluste lahendamine

8.1 Klient tõendab Litsentsi olemasolu ja kehtivust AB poolt esitatud ja Kliendi poolt tasutud arve või AB poolt väljastatud ja kehtiva Tarkvara Litsentsi kasutamise akti alusel.

8.2 Pooled annavad endast parima, et lahendada käesolevate Tingimuste või nende täitmisega seonduvad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel antakse vaidlus lahendada Tartu Maakohtule.

9. Litsentsitingimuste kehtivus

9.1. Käesolevad Tarkvara lihtlitsentsi tingimused kehtivad alates 01.07.2020 väljastatud Tarkvara versioonide suhtes.

9.2. Tarkvara uuematele versioonidele võivad kehtida uued litsentsitingimused. Klient nõustub ja kinnitab, et kui ta kasutab versiooniuuenduste õigust, siis asenduvad käesolevad Tingimused versiooniuuenduse ajal kehtivate litsentsitingimustega.